Bart Vanhorenbeek (N-VA) is meest actieve Zonhovense gemeenteraadslid

Op 30 oktober 2015, over deze onderwerpen: In de pers

Bart Vanhorenbeek (N-VA) was tijdens de eerste helft van deze legislatuur het meest actieve gemeenteraadslid van Zonhoven. Hij kwam liefst 56 keer tussen tijdens de zittingen. Onafhankelijk raadslid Marc Bammens is het meest zwijgzaam. Hij liet nog maar één tussenkomst optekenen, al belooft hij wel beterschap.

Toon ROYACKERS

Drie jaar ge­le­den koos de Zon­ho­venaar voor een nieu­we ge­meen­te­raad. En dan mag die van­zelf­spre­kend ver­wach­ten dat de po­li­ti­ci waar­voor hij of zij toen ge­stemd heeft, ook goed hun best doen om van zich te la­ten ho­ren. Het is im­mers zon­de als u voor ie­mand ge­stemd heeft, die ach­ter­af he­le­maal niets te ver­tel­len heeft. Aan de hand van de ge­meen­te­raads­ver­sla­gen is het mo­ge­lijk alle tus­sen­kom­sten van de voor­bije drie jaar op te tel­len. Zo we­ten we ze­ker wel­ke po­li­ti­cus het meest ac­tief is, en wel­ke ver­ko­ze­ne am­per van zich laat ho­ren.

Ui­ter­aard kan men op die ma­nier voor­al het werk van de op­po­si­tie in een ge­meen­te be­oor­de­len. De ge­meen­te­raads­le­den van de meer­der­heid heb­ben van­zelf­spre­kend een recht­streek­se lijn met de bur­ge­mees­ter en sche­pe­nen. Zij kun­nen in­tern de pro­ble­men aan­kaar­ten en ini­ti­a­tie­ven ne­men, en ko­men daar­voor niet tus­sen tij­dens de ge­meen­te­raad.

Op­po­si­tie

Het aan­tal tus­sen­kom­sten op­tel­len, leert ons dus voor­al hoe ac­tief de op­po­si­tie is. Op dat vlak heeft Bart Van­ho­ren­beek, frac­tie­lei­der van de N-VA het meest van zich la­ten ho­ren. Hij klop­te sinds ja­nu­a­ri 2013 maar liefst 56 keer op de ta­fel. Op de twee­de plaats staat boeg­beeld Sven Lie­ten van sp.a met 41 tus­sen­kom­sten, ge­volgd door Pol Bos (N-VA) met 35 in­ter­pel­la­ties.

Het valt op dat de N-VA frac­tie in de Zon­ho­ven­se op­po­si­tie het meest ac­tief is. Het meest zwijg­zaam is dan weer ge­meen­te­raads­lid Marc Bam­mens, met am­per één tus­sen­komst. Hij werd ver­ko­zen op de lijst van SP.A, maar ging in de loop van deze le­gis­la­tuur als on­af­han­ke­lij­ke ze­te­len. “Ik zat wat ge­wron­gen bij mijn oude par­tij", legt Bam­mens uit. "Daar­door kon ik on­vol­doen­de uit mijn schelp krui­pen. Maar het is be­loofd: van­af nu ga ik veel ac­tie­ver zijn.”

Hoe­wel le­den van de meer­der­heid door­gaans min­der tus­sen­ko­men in de ge­meen­te­raads­zit­ting, be­wijst frac­tie­lei­der Bart He­le­ven (Open VLD) met ne­gen in­ter­pel­la­ties dat je ook van­uit je co­a­li­tie toch ook je zeg kan doen. Ove­ri­gens heb­ben we voor deze test ge­woon het aan­tal tus­sen­kom­sten droog­weg op­ge­teld. Dat aan­tal zegt van­zelf­spre­kend niet al­tijd iets over de kwa­li­teit en het voor­be­rei­den­de werk. Al ge­ven een gro­ter aan­tal tus­sen­kom­sten on­be­twist­baar wel aan, dat de po­li­ti­cus waar­voor u ge­stemd hebt ten­min­ste zijn best doet om één en an­der op de agen­da te krij­gen.

Met 56 tussenkomsten is Bart Vanhorenbeek (N-VA) halverwege de legislatuur het meest vocale Zonhovense gemeenteraadslid. (Toro) 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is