Programma

Beste Zonhovenaren,

 

Zes jaar geleden kreeg de jonge ploeg van N-VA Zonhoven van jullie het vertrouwen met een mooi verkiezingsresultaat. Dat vertaalde zich onder meer in vijf gemeenteraadsleden en twee OCMW-raadsleden. Gesteund door het afdelingsbestuur en onze leden hebben we kritisch maar constructief oppositie gevoerd.

“Gaat het dan allemaal slecht in Zonhoven?”
Neen natuurlijk niet maar kijk om u heen en u ziet veel marge voor verbetering. We houden van Zonhoven, het is hier goed wonen en net daarom mogen we niet berusten in zelfgenoegzaamheid. Gemakzucht is ‘des duivels oorkussen’.

We mogen niet wachten tot het slecht gaat en dan de brandjes blussen. Uitdagingen zijn er voldoende. Problemen die zich vandaag stellen moeten we oplossen en uitdagingen van de toekomst durven aangaan.

Wanneer we spreken over uitdagingen, dan denken we aan de vergrijzing, ondersteuning voor jeugd en verenigingsleven, verkeersveiligheid en bereikbaarheid, ruimte om te ondernemen, leefmilieu en dierenwelzijn, onze veiligheid en een geslaagde integratie van het OCMW binnen de gemeentelijke structuren.

Maar wie enkel denkt in termen van problemen en niet komt met voorstellen en oplossingen is deel van het probleem. Daarom vindt u in deze bundel het verkiezingsprogramma van N-VA Zonhoven. Speerpunten om onze mooie gemeente nog beter te maken en klaar te stomen voor de toekomst. Zo werken we allemaal samen aan “Veilig thuis in een welvarend Zonhoven!”

 

Stem voor N-VA zodat we Zonhoven nog mooier en aangenamer kunnen maken!

 

Nathalie Claes
Lijsttrekker N-VA Zonhoven

 

 

 

 

 

Lokale economie - “Een welvarend Zonhoven”

De lokale zelfstandigen/ondernemers vormen de economische ruggengraat van Zonhoven.
Aantrekkelijke winkels, bloeiende horeca en gediversifieerde dienstensector zijn tekenen van een gezonde lokale economie. Dit vormt niet enkel de broodwinning van zelfstandigen en ondernemers, maar draagt ook bij aan tewerkstelling en welvaart en algemeen comfort binnen onze gemeente.

Ruimte om te ondernemen
Ondernemen vraagt ook ruimte, daarom is N-VA Zonhoven voorstander voor uitbreidingsmogelijkheden en efficiëntere benutting van bestaande terreinen. 

Digitaal loket ondernemen
We mogen de trein van digitalisering zeker niet missen. Er moet dan ook worden ingezet op de uitbouw van een interactief digitaal ondernemersloket voor communicatie, vergunningen, …

Afbouw drijfkrachttaks
Ondernemen wordt gestimuleerd door het inperken van belastingen en taksen. Dat is goed voor welvaart en tewerkstelling. N-VA Zonhoven is daarom voorstander van een stapsgewijze afbouw van drijfkrachttaks.

 ‘Koop lokaal’
Een gemeentebestuur heeft een voorbeeldfunctie en moet haar lokale zelfstandigen en ondernemers maximaal ondersteunen. Dat kan onder meer door hen zoveel mogelijk te betrekken bij investeringen en aanbestedingen met respect voor de mededingingswet.

Leegstandstaks
Een leegstandstaks is een belasting die bedoeld is om zo weinig mogelijk op te brengen; liefst niets. Het doel is leegstand en verloederingen tegengaan door investeringen en renovaties te stimuleren. Dit draagt bovendien bij aan de uitstraling van onze gemeente, het veiligheidsgevoel en een bruisende middenstand.

Handelskernversterking met toekomstvisie
Om toekomstgerichte investeringen mogelijk te maken en het vergunningenbeleid efficiënt en vlot te laten verlopen moeten we in de eerste plaats duidelijk weten ‘waar we op termijn naartoe werken’. Een duidelijke beleidsvisie ontbreekt. Daardoor heeft Zonhoven reeds subsidies van hogere overheden mislopen.

Ondernemersraad
Wij pleiten voor de oprichting van een volwaardige ondernemersraad, die als actieve gesprekspartner wordt betrokken bij het bestuur. Op die manier stromen beslissingen van het gemeentebestuur sneller door naar zelfstandigen en ondernemers, Anderzijds houdt de gemeente zo een vinger aan de pols van haar lokale economie.

Financiën - “Zuinig maar niet krenterig”

Een overheid en dus ook een gemeentebestuur heeft geen middelen. Een overheid krijgt middelen van de burgers om hun gezamenlijke belangen zo goed mogelijk te dienen. Daarom is doordacht en toekomstgericht beleid noodzakelijk om die middelen zuinig en doeltreffend in te zetten. De Zonhovenaar verdient ‘waar voor z’n geld’.

Zuinig maar niet krenterig
Budgetten moeten kritisch worden opgevolgd en geplande investeringen doorgevoerd en niet zonder meer worden vooruitgeschoven.

Broodnodige investeringen niet uitstellen
Naast de geplande investeringen legt de omgevingsanalyse -een studie van Zonhoven en haar toekomstige uitdagingen- verschillende noden bloot. Zowel op vlak van infrastructuur, vergrijzing, ondersteuning voor de jeugd, als algemene dienstverlening zijn er noden, die met de huidige investeringen geen invulling vinden. Een langetermijnvisie hiervoor ontbreekt. Bovendien moet actief bekeken of geplande investeringen, die tijdelijk niet kunnen worden uitgevoerd, niet beter worden vervangen door andere investeringen.

Doorlichting kredieten
Periodiek moeten lopende kredieten kritisch bekeken en indien nodig vervangen worden door voordeliger formules. Ook de financiering van de serviceflats verdient de nodige aandacht, zodat de toekomst geen onaangename verrassingen brengt. Op dit punt leverde N-VA deze legislatuur al een positieve bijdrage door een extra spaarplan.

Optimale benutting subsidies
Overheidsmiddelen komen van de burgers. Wanneer een gemeente nalaat subsidies van hogere overheden te benutten, dan krijgt de burger geen ‘waar voor z’n belastinggeld’. Het mislopen van subsidies door een gebrek aan beleidsvisie, bijvoorbeeld in het kader van handelskernversterking, is dan ook schrijnend. Een degelijk beleid heeft visie en werkt proactief in het belang van Zonhoven.

Welzijn - “Thuis in Zonhoven”

OCMW-integratie met oog voor de werkvloer
De integratie van het OCMW in de gemeentelijke structuren biedt kansen en uitdagingen. Ten dienste van de Zonhovenaar zullen wij erover waken, dat de dienstverlening van het OCMW een prioriteit blijft, evenals laagdrempelig en toegankelijk blijft voor wie ondersteuning nodig heeft. Een risico bij nieuwe structuren is het creëren van veel management en het verwaarlozen van de werkvloer. In het belang van de medewerkers en de dienstverlening aan de burger moet dat absoluut worden vermeden.

‘European Disability Card’
Mensen met een beperking worden op tal van manieren geconfronteerd met uitdagingen en extra onkosten. De ‘European Disability Card’ is een gratis kaart, die de toegang van personen met een beperking tot sport, cultuur en diensten bevordert. Dit vraagt slechts een kleine inspanning voor een groot gebaar van een warme samenleving.

Voldoende, betrouwbare en betaalbare kinderopvang
Kinderopvang is een welgekend probleem, wachtlijsten en boetes voor de werkende mens zijn echt niet haalbaar. Ook al is het geen gemeentelijke bevoegdheid, N-VA Zonhoven wil een oplossing aanbieden voor het probleem. Dit kan met multimove/sportsnack na de school.
Multimove biedt 3- tot 8-jarige kinderen een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is.
Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie. Plezierbeleving staat hierbij centraal. Meer info op www.multimove.be

Zacht voor de kwetsbaren, hard tegen misbruik
Mensen die door tegenslag, ziekte of ouderdom in moeilijkheden komen, verdienen een vangnet, van waaruit een nieuwe start kan worden gemaakt. Onderlinge solidariteit is een teken van een warme samenleving. Die solidariteit mag evenwel geen drempel worden om zelf terug op eigen benen te geraken en tegen misbruiken moet kordaat worden opgetreden.

Toeleiding naar werk en zelfredzaamheid
Ondersteuning voor wie het moeilijk heeft, is maatwerk. Ieder heeft eigen noden, maar ook eigen mogelijkheden. Het doel van ondersteuning aan wie het moeilijk heeft, moet zoveel mogelijk gericht zijn op een nieuwe start om weer op eigen benen te staan. Toeleiding naar werk is daarbij vaak een cruciaal element.

Verhuispremie senioren
Het toekennen van een verhuispremie voor senioren zorgt ervoor dat senioren vlugger de stap nemen om naar een aangepaste woning, serviceflat of rusthuis te verhuizen, indien dit nodig is.

Veiligheid - “Veilig thuis”

Ondersteuning van buurtinformatienetwerken (BIN’s)
Buurtinformatienetwerken kunnen een belangrijke schakel vormen in het veiligheidsbeleid. Dat verdient ondersteuning alsook enige coördinatie om ontsporing te vermijden. BIN’s zijn extra ogen en oren voor de diensten, maar optreden dient te gebeuren door de politiediensten.

Vaste politieploeg voor Zonhoven
Nabijheid en aanwezigheid van de lokale politie is cruciaal. Zichtbare aanwezigheid van de politie werkt ontradend voor misdrijven en laat toe snel tussen te komen wanneer nodig. Binnen de grote politiezone LRH is dat niet altijd evident. Daarom blijft N-VA Zonhoven pleiten voor een vaste politieploeg in Zonhoven ter ondersteuning van de wijkdienst.

Gerichte inzet van camera’s in risicozones
Privacy is een belangrijk goed en mag niet zomaar te grabbel gegooid worden. Gerichte inzet van camera’s in risicozones en voor de opsporing van misdrijven over de gemeentegrenzen heen draagt echter bij aan onze veiligheid en zo ook voor een stukje aan onze privacy.

Milieu en dierenwelzijn - “Een beter leefmilieu voor een gezonde toekomst ”

Dierenwelzijn verdient bijzondere aandacht
Daarom pleit N-VA Zonhoven ervoor dierenwelzijn op te nemen als een volwaardige bevoegdheid toegewezen aan de bevoegdheden van een schepen. Enkel zo krijgt dierenwelzijn de verdiende beleidsaandacht.

Meldpunt verwaarloosde en mishandelde dieren
Verwaarlozing en mishandeling van dieren leidt tot schrijnende situaties. Niet of te laat optreden rekt het dierenleed enkel nodeloos en moet absoluut worden vermeden. Een meldpunt biedt hier een eenvoudige uitkomst.

De gemeente heeft een belangrijke voorbeeldfunctie
Ook op vlak van duurzaamheid heeft een gemeentebestuur een voorbeeldfunctie. Ledverlichting en betere thermische isolatie zijn trouwens niet enkel goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Het gemeentebestuur kan daar op twee manieren op inzetten. Enerzijds door de eigen infrastructuur te verbeteren. Anderzijds door groene investeringen bij renovatie te stimuleren met een premie.
Daarnaast blijven we voorstander van trimestriële of semestriële acties tegen zwerfvuil en het aanleggen van een geboortebos met een jaarlijkse boomplantactie.

Promotie streekeigen beplanting
Streekeigen planten en bomen zijn uitstekend voor de biodiversiteit en perfect aangepast aan de bodem en het klimaat van de streek. Omdat deze planten beter aarden, kan je er ook jarenlang zorgeloos van genieten. Ze groeien sneller en zijn minder vatbaar voor ziekten dan uitheemse soorten.

‘Putklepje’ voor rioolkolken
Het ‘putklepje’ is een eenvoudige en betaalbare oplossing om verstopping van rioolkolken tegen te gaan. Het zorgt er voor dat straatvuil zoals plastics, zand, blad en olie in de kolk (het putje) blijft zitten waardoor ze niet doorstromen naar de riool en in het oppervlaktewater terechtkomen.  Ook zorgt het putklepje ervoor dat riolen veel minder tot helemaal niet verstopt raken. Vaarwel geurhinder, vaarwel overstromende kolken. 

Mobiliteit en verkeersveiligheid - “Een vlot en veilig verkeer voor iedereen”

Verkeersveiligheid is een must, veilig van en naar je werk, school of activiteit.
Zonhoven groeit en naarmate de bevolking toeneemt, groeit ook de behoefte aan mobiliteit. N-VA Zonhoven ijvert dan ook voor een degelijk mobiliteitsbeleid!

Veilig en vlot met de fiets naar school – werk – winkel
Een veilige en vlotte verplaatsing gaan vaak hand in hand. Veilige oversteekplaatsen zijn op heel wat plaatsen in Zonhoven een pijnpunt. Herinrichting van kruispunten dringt zich op. Daarbij horen ook dossiers van wegoverdrachten van het Vlaams Gewest naar de gemeente ,zodat de gemeente zelf de nodige initiatieven kan nemen . Voor veilige oversteekplaatsen op de grote gewestwegen en bij spoorovergangen moet de haalbaarheid van fietsers-/voetgangersbruggen bestudeerd.

Kort parkeren voor de winkel, lang parkeren op randparkings
Een recente studie wees uit wat iedereen natuurlijk al wist; we parkeren graag vlakbij de winkel. N-VA Zonhoven zal daarom ijveren voor behoud van voldoende parkeergelegenheid voor kort parkeren vlakbij de handelszaken. Parkeren voor langere tijd doet men best aan de rand van het centrum.

 Permanente sensibiliseringsacties met ‘smiley’-borden
Snelheidsbeperkingen leveren een bijdrage aan de verkeersveiligheid, maar het doel van snelheidsbeperkingen mag zich niet beperken tot het veelvuldig uitschrijven van bekeuringen voor te snel rijden. Daarom is N-VA Zonhoven voorstander van het systematisch inzetten van ‘smiley’-borden, die afhankelijk van de snelheid blij of boos kijken. Op die manier worden bestuurders attent gemaakt op hun rijgedrag zonder meteen bestraffend op te treden.

Gratis opfrissingscursus veilig verkeer
Boven alles zijn de inwoners het kostbaarste in een gemeente. Gratis opfrissingscursussen kunnen eenieder helpen meer bewust en voorbereid de weg op te gaan, en zo bijdragen tot meer veiligheid in het verkeer.

N-VA Zonhoven ijvert voor gescheiden fietspaden  om een veilig fietsverkeer te garanderen.

Sport & vrije tijd - “Sport en vrije tijd vormen mee de gemeenschap”

Kwaliteitsvolle infrastructuur
Een kwaliteitsvolle beoefening van sport of hobby vergt veilige en hedendaagse accommodatie. Momenteel bestaat er meer vraag dan de infrastructuur kan aanbieden. Dit aanbod dient verbeterd te worden door bijvoorbeeld het ruimer openstellen van de Basvelden en van nieuwe infrastructuur, eventueel door reconversie van bestaande gebouwen.
Voldoende spreiding in het infrastructuuraanbod geeft iedereen de kans dichtbij huis te sporten en is een stimulans om ‘koning auto’ op stal te laten.

Evenwichtige ondersteuning van verenigingen
Sport en verenigingsleven brengen mensen dichter bij elkaar. N-VA Zonhoven zet zich daarom in voor betere ondersteuning van de clubs en verenigingen, zodat de vele vrijwilligers daar een aan kwaliteitsvol aanbod kunnen bieden voor sport en hobby. Een evenwichtig subsidiebeleid met periodieke evaluatie en lange termijnvisie is daarbij een belangrijke factor.

Digitaal reserveringsplatform
Een digitaal reserveringsplatform als uniek aanspreekpunt is voor het raadplegen en reserveren van beschikbare infrastructuur bevordert de optimale benutting. Bovendien ondersteunt zo’n eenvoudige oplossing de clubs en verenigingen bij hun praktische planning.

Sport stimuleren bij jong & oud en andersvaliden
Sporten is niet alleen gezond, het verbindt mensen en gaat sociaal isolement tegen. Gezonde mensen die elkaar in samenhorigheid ontmoeten maken een gezonde samenleving.

Ruimer aanbod sport & spel tijdens schoolvakanties
N-VA Zonhoven wil het aanbod van kampen voor sport en spel tijdens schoolvakanties sterk uitbreiden en beter afstemmen op de werkende ouders. Het laten aansluiten van aanvangs- en einduur van kampjes op de werkuren van de ouders kan gerealiseerd door integratie van voor- en na-opvang in de bestaande initiatieven..

Volwaardige keuken Evenementenhal Den Dijk
De benutting van de bestaande infrastructuur kan zeker ook beter met relatief kleine ingrepen.
De grote zaal van Evenementenhal Den Dijk, bijvoorbeeld, biedt wel de ruimte voor grotere evenementen, maar de aanwezige keukeninfrastructuur is erg beperkt en onvoldoende praktisch.
N-VA Zonhoven wil de huidige keuken dan ook uitbreiden en uitrusten met aangepast materiaal afgestemd op de omvang van de zaal.

Ruimtelijke ordening - “Open ruimte slim vrijwaren”

Centrummanager aanstellen om samen met de handelaars actief op zoek te gaan naar gaten in het winkelaanbod. Via gezamenlijke acties het handelscentrum aantrekkelijker maken en aandacht hebben voor leegstand.  N-VA Zonhoven wil samen met de handelaars naar een dynamisch gemeente streven waar gezelligheid en veilig winkelen de belangrijkste troeven zijn.

De bouwvoorschriften zijn niet meer actueel in Zonhoven. 
Daarom wil N-VA Zonhoven een woonbeleidsvisie uitwerken zodat de Zonhovenaren en de beleidsbeslissers weten wat kan en niet kan binnen Zonhoven (bv de aantal bouwlagen). Zo vinden wij ook dat de woondichtheid in het binnen gebied (centrum) hoger mag zijn per hectare dan in het buitengebied. We moeten toezien dat residentieel wonen nog altijd mogelijk is in Zonhoven. En vooral zorgen dat de voorzieningen hierop worden afgestemd zoals de infrastructuur, kinderopvang, verkeersveiligheid, …

N-VA Zonhoven wil de wachtlijsten wegwerken van rusthuizen en serviceflats en bijkomende ruimtes voor kortverblijven creëren.

N-VA Zonhoven pleit voor transparante vergunningsprocedures met een klare lijn, zodat procedures efficiënt kunnen worden afgehandeld en kaderen in een duidelijke beleidsvisie op lange termijn.

Meer groen in het centrum en de woonkernen:
Doorheen de jaren heeft ‘beton’ een al te groot beslag gelegd op onze openbare ruimte en groen in de verdrukking gebracht.
N-VA Zonhoven pleit dan ook voor meer groen in het centrum en de woonkernen.  Ook bij de herinrichting van wegen moet gestreefd worden naar groene elementen, zoals bijvoorbeeld hagen langsheen gescheiden fietspaden.
De openbare ruimte moet opnieuw aansluiten bij het karakter van Zonhoven, dat gekend staat voor haar natuurgebieden aan de rand van het regionaal stedelijk gebied Hasselt-Genk .